버전 변경 기록

V5.5.2

V5.5.1

V5.5.0

V5.4.9

V5.4.8

V5.4.7

V5.4.6

image

V5.4.5

image

V5.4.4

V5.4.3

V5.4.2

V5.4.1

image

V5.4

새로운 퀵 컷 기능은 다음과 같은 기능을 가지고 있습니다:

image

V5.3.1

V5.3

V5.2

V5.1

V5.0

V4.0

V3.5

V3.0

V2.0

V1.0

기능 화면 캡처

동영상 미리보기